Πρέπει να αλλάξεις πινακίδες; Ξέρεις τί χρειάζεται ;

Υπάρχουν περιπτώσεις που χρειάζεται η αντικατάσταση των πινακίδων κυκλοφορίας στο αυτοκίνητο, τη μοτοσικλέτα ή ακόμα και το ρυμουλκούμενο που διαθέτουμε. Η αντικατάσταση γίνεται σε περιπτώσεις φθοράς, απώλειας ή κλοπής και χρειάζονται τα παρακάτω δικαιολογητικά τα οποία παραδίδονται στο ΚΕΠ, όπου και διεκπεραιώνονται όλες οι διαδικασίες.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά
● Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο)
● ’Αδεια κυκλοφορίας
● Έντυπο Παράβολο 30 ΕΥΡΩ σε περίπτωση αντικατάστασης, ενώ για δεύτερη ή τρίτη φορά Παράβολο 60 ΕΥΡΩ
● Επιστροφή φθαρμένων ή κατεστραμμένων κρατικών πινακίδων
● Εάν πρόκειται για φορτηγό, λεωφορείο, τρίκυκλο φορτηγό, ή Ε.Δ.Χ., απαιτείται και το Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας
● Βεβαίωση αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής, για περίπτωση απώλειας και κλοπής
Διαδικασία
Διάρκεια έκδοσης της πράξης
Εξαρτάται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α.
Κόστος
30 ευρώ για πρώτη φορά ή 60 ευρώ για δεύτερη ή τρίτη
Διάρκεια ισχύος
Για αόριστο χρόνο.