Ανάκληση σε Toyota Yaris στην Ελλάδα

Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας ανακοινώνει ότι η εταιρεία TOYOTA Ελλάς
A.B.E.E. εκτελεί πρόγραµµα προληπτικού ελέγχου αυτοκινήτων TOYOTA, σε µοντέλα
Yaris.
Ο προληπτικός έλεγχος αφορά σε 498 οχήµατα, παραγωγής από τον Ιούλιο
2014 έως τον ∆εκέµβριο 2016. Τα εµπλεκόµενα αυτοκίνητα είναι εξοπλισµένα µε
αισθητήρες πλευρικών αερόσακων, οι οποίοι είναι εγκατεστηµένοι στις εµπρόσθιες
πόρτες. Οι αισθητήρες αυτοί είναι συνδεδεµένοι µε την ηλεκτρονική µονάδα ελέγχου
των αερόσακων, µέσω καλωδίωσης που διέρχεται από την πόρτα και καταλήγει στο
κύριο µέρος του αµαξώµατος. Με την πάροδο του χρόνου και κατόπιν φυσιολογικής
χρήσης της πόρτας, ενδέχεται να παρουσιαστεί ρωγµή στο µονωτικό υλικό των
καλωδιώσεων αυτών. Εάν αυτό συνδυαστεί µε εισροή νερού, οι καλωδιώσεις ενδέχεται
να παρουσιάσουν οξείδωση. Αυτό θα µπορούσε να οδηγήσει σε βραχυκύκλωµα, µε
αποτέλεσµα να ενεργοποιηθεί η ενδεικτική λυχνία των αερόσακων στον πίνακα
οργάνων. Επιπρόσθετα οι εµπρόσθιοι πλευρικοί αερόσακοι, ενδέχεται να
απενεργοποιηθούν και οι αερόσακοι οροφής (τύπου κουρτίνας) µπορεί να µην
εκτονωθούν όπως προβλέπεται. Μια τέτοια κατάσταση θα µπορούσε να αυξήσει τον
κίνδυνο τραυµατισµού των επιβαινόντων στην περίπτωση ατυχήµατος.
Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχηµάτων θα ενηµερωθούν προσωπικά, ώστε να
προσέλθουν στο δίκτυο Εξουσιοδοτηµένων Επισκευαστών αυτοκινήτων Toyota σε όλη
την Ελλάδα, για να γίνει o σχετικός έλεγχος των καλωδιώσεων των εµπρόσθιων θυρών,
χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται
όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικά µε την ΤΟΥΟΤΑ Ελλάς – Τµήµα Εξυπηρέτησης
Πελατών στο τηλέφωνο 210 2808222 (ώρες λειτουργίας από 09.00πµ έως 05:00µµ).