Μήπως απαλλάσσεσαι από τα τέλη ταξινόμησης αυτοκινήτου ;

Η αγορά αυτοκινήτου με απαλλαγή του τέλους ταξινόμησης είναι μια από τις παροχές που δικαιούται κάθε πολύτεκνη ή τρίτεκνη οικογένεια. Ωστόσο,  μπορεί να αγοράζουν αυτοκίνητο σε καλύτερη τιμή αλλά δεν έχουν καμία έκπτωση στα τέλη κυκλοφορίας ή τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης. Πληρώνουν ακριβώς τα ίδια ποσά που καταβάλλουν και οι υπόλοιποι φορολογούμενοι.

Κάθε πολύτεκνη ή τρίτεκνη οικογένεια με τρία τουλάχιστον ανήλικα τέκνα (κάτω των 18 ετών) ή προστατευόμενα (μέχρι 24 ετών όταν σπουδάζουν) δικαιούται να αγοράσει ένα επιβατικό αυτοκίνητο χωρίς τέλος ταξινόμησης. Σε περίπτωση, μάλιστα, πλήρους καταστροφής του αυτοκινήτου δικαιούται αντικατάσταση με ίδιους όρους.

Η ανωτέρω απαλλαγή παρέχεται για δεύτερη και τελευταία φορά μετά την πάροδο 5 ετών από την ημερομηνία χρήσης του δικαιώματος αυτού, εφόσον από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι πολύτεκνοι γονείς έχουν κατά τον τελωνισμό του αυτοκινήτου τουλάχιστον τέσσερα  ανήλικα παιδιά.
Πολύτεκνοι και τρίτεκνοι που σχεδιάζουν να αγοράσουν αυτοκίνητο θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1.  Δικαιούχοι απαλλαγής.  Δικαιούχα πρόσωπα απαλλαγής του τέλους ταξινόμησης είναι οι πολύτεκνοι γονείς και οι γονείς με τρία τέκνα, οι οποίοι είναι:
α) έλληνες πολίτες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα
β) ομογενείς αλλοδαπής υπηκοότητας που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα
γ) πολίτες άλλων κρατών-μελών ΕΕ που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα
δ) πολίτες άλλων κρατών που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονείς τέκνων ελληνικής υπηκοότητας.
Η απαλλαγή γονέων με τρία τέκνα παρέχεται για μία μόνο φορά και για ένα αυτοκίνητο ανά οικογένεια. Η απαλλαγή πολύτεκνων γονέων παρέχεται για δεύτερη και τελευταία φορά, μετά την πάροδο 5 ετών από την ημερομηνία χρήσης του δικαιώματος εφόσον από  το  πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι πολύτεκνοι  γονείς έχουν κατά τον τελωνισμό του αυτοκινήτου τουλάχιστον τέσσερα ανήλικα τέκνα.
Η απαλλαγή παρέχεται και στους γονείς οι οποίοι πριν καταστούν πολύτεκνοι είχαν  υπαχθεί στις διατάξεις περί απαλλαγής του τέλους ταξινόμησης γονέων με τρία τέκνα.

2. Προστατευόμενα παιδιά. Για  τη χορήγηση της ως άνω απαλλαγής, ως  προστατευόμενα τέκνα θεωρούνται:
α) τα παιδιά που φοιτούν σε αναγνωρισμένες σχολές και εκπαιδευτικά ιδρύματα της  ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις  στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους και
β) τα ανάπηρα παιδιά με αναπηρία 67% και άνω, ηλικίας από τεσσάρων ετών και άνω, άγαμα, διαζευγμένα ή σε κατάσταση χηρείας, εφόσον δεν εμπίπτουν στις άλλες κατηγορίες προσώπων που δικαιούνται να παραλάβουν επιβατικό αυτοκίνητο με απαλλαγή του τέλους ταξινόμησης.

3. Δικαιολογητικά. Οι  ενδιαφερόμενοι για να λάβουν την απαλλαγή πρέπει  να  προσκομίζουν  στην αρμόδια τελωνειακή Αρχή τα παρακάτω δικαιολογητικά:
– Αίτηση – δήλωση.
– Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δήμου.
– Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986.
– Σε περίπτωση διαζυγίου οριστική δικαστική απόφαση από την οποία θα  προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει την γονική μέριμνα και επιμέλεια των παιδιών που προέρχονται από τον προηγούμενο γάμο. Στην περίπτωση διαζευγμένων γονέων με  προστατευόμενα ενήλικα τέκνα, η αρμόδια τελωνειακή Αρχή ζητά φορολογικά  στοιχεία από τα  οποία πρέπει  να  προκύπτει ότι τα τέκνα βαρύνουν τον φορολογούμενο και συνοικούν μαζί του. Στην περίπτωση προστατευόμενων παιδιών, αντίστοιχη βεβαίωση (από το εκπαιδευτικό ίδρυμα, την στρατιωτική υπηρεσία κ.ά.).

4. Τελωνειακή αποδέσμευση.  Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι απαγορεύεται ρητά η μεταβίβαση, η μίσθωση ή η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο παραχώρηση της χρήσης του αυτοκινήτου, πριν από την πάροδο τριών ετών από την  ημερομηνία παραλαβής του, χωρίς την έγκριση  της αρμόδιας τελωνειακής Αρχής. Σε περίπτωση μεταβίβασης ή παραχώρησης με οποιονδήποτε τρόπο της χρήσης  του  αυτοκινήτου  πριν  από  τη  συμπλήρωση  τριών  ετών  από  την  παραλαβή  του, εισπράττεται  το τέλος αξινόμησης που αναλογεί κατά  τον χρόνο μεταβίβασης ή η  διαφορά  μεταξύ του τέλους αυτού και του τέλους ταξινόμησης που έχει καταβληθεί. Μετά την παρέλευση τριών ετών από την ημερομηνία παραλαβής του αυτοκινήτου μπορεί  να  μεταβιβαστεί χωρίς την άδεια της τελωνειακής Αρχής.

5. Οδηγοί. Κατά το περιοριστικό διάστημα των 3  ετών η  οδήγηση του αυτοκινήτου  επιτρέπεται μόνο στα  μέλη της οικογένειας του δικαιούχου, στη σύζυγο και στα  άγαμα τέκνα.

6. Αντικατάσταση. Η νομοθεσία παρέχει τη δυνατότητα αντικατάστασης του αυτοκίνητου. Συγκεκριμένα σε περίπτωση  ολικής καταστροφής των ως άνω παραλαμβανόμενων  αυτοκινήτων  επιτρέπεται η αντικατάστασή τους με τήρηση των προβλεπόμενων από τις ισχύουσες διατάξεις όρων και προϋποθέσεων.

7. Κληρονομιά. Στην περίπτωση των επιβατικών αυτοκινήτων που έχουν παραληφθεί με τις διατάξεις περί ατέλειας των πολυτέκνων και τα οποία συνεπεία θανάτου αυτών  περιέρχονται στους κληρονόμους των παραπάνω  προσώπων, οι κληρονόμοι  καταβάλλουν τόσα δέκατα του τέλους ταξινόμησης που αναλογεί  ή αντίστοιχα της διαφοράς μεταξύ του τέλους ταξινόμησης που αναλογεί και του τέλους ταξινόμησης που  έχει καταβληθεί, όσα είναι και τα εξάμηνα που υπολείπονται για τη συμπλήρωση τού κατά περίπτωση ισχύοντος περιοριστικού διαστήματος. Το κλάσμα του εξαμήνου θεωρείται ολόκληρο εξάμηνο. Το τέλος ταξινόμησης υπολογίζεται με βάση τα φορολογικά στοιχεία και τους συντελεστές φορολογίας που ισχύουν για τα αυτοκίνητα αυτά κατά τον χρόνο της αποδέσμευσης.