Σχάρες ποδηλάτων και ΚΤΕΟ: Τί ισχύει πλέον (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)

ΥΚΛΙΟΣ

Nέα εγκύκλιος του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τα οχήματα που φέρουν κοτσαδόρο και πρέπει να περάσουν από ΚΤΕΟ

Επίσης στα οχήματα στα οποία προσαρτάται σχάρα μεταφοράς ποδηλάτου, εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας νέα άδεια κυκλοφορίας με σχετική παρατήρηση. Επίσης θα πρέπει να επιδεικνύεται η θεωρημένη βεβαίωση της αντιπροσωπείας ή του διανομέα.

Ειδικότερα η εγκύκλιος αναγράφει ότι: «Σε συνέχεια της ανωτέρω (α) σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου μας αναφορικά με τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων των κατηγοριών Μ1 και Ν1 που φέρουν διάταξη σύνδεσης (κοτσαδόρο), σας γνωρίζουμε επιπρόσθετα τα εξής:

1.Όπως έχει διευκρινιστεί με τα (δ) και (ε) σχετικά έγγραφα του Υπουργείου μας, η ύπαρξη βραχιόνων προσάρτησης ρυμουλκούμενου (κοτσαδόρου) σε επιβατηγά και ελαφρά φορτηγά αυτοκίνητα (με Μέγιστη Αποδεκτή Μάζα Φορτωμένου Οχήματος μέχρι 3,5 τόνους) είναι επιτρεπτή και όταν δεν έλκουν, αρκεί να είναι εφοδιασμένα με ειδικό σημείωμα προσάρτησης ρυμουλκούμενου οχήματος που χορηγείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του Κεφαλαίου Γ’ της (στ) σχετικής υ.α.

2.Σύμφωνα με τη (γ) σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου μας, για τα οχήματα κατηγορίας Μ1 στα οποία προσαρτάται σχάρα μεταφοράς ποδηλάτου, εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας νέα άδεια κυκλοφορίας με σχετική παρατήρηση.

Στην περίπτωση που για την προσάρτηση της σχάρας μεταφοράς ποδηλάτου είναι απαραίτητη η χρήση κοτσαδόρου, απαιτείται η χορήγηση βεβαίωσης από την επίσημη αντιπροσωπεία του εν λόγω εξαρτήματος ή το διανομέα αυτού, στην οποία αναφέρεται η αναγκαιότητα χρήσης του. Η βεβαίωση προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο μαζί με την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος και το δελτίο έγκρισης της σχάρας ποδηλάτου στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, η οποία θεωρεί τη βεβαίωση και θέτει επί αυτής σχετική παρατήρηση. Στις περιπτώσεις των οχημάτων αυτών, ο κοτσαδόρος επιτρέπεται να υφίσταται μόνον όταν υφίσταται και το εξάρτημα.

3.Σε συνέχεια των προαναφερόμενων σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κατά τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων των κατηγοριών Μ1 και Ν1 τα οποία φέρουν κοτσαδόρο και προσέρχονται στο ΚΤΕΟ χωρίς να τον έχουν αφαιρέσει, δεν θα σημειώνεται έλλειψη, εφόσον βέβαια είναι εφοδιασμένα με το προβλεπόμενο ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης.

Ειδικά στις περιπτώσεις οχημάτων της κατηγορίας Μ1 που φέρουν κοτσαδόρο στον οποίο είναι προσαρτημένη σχάρα ποδηλάτου, δεν θα σημειώνεται έλλειψη μόνο εάν στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος αναγράφεται σχετική παρατήρηση και, επίσης, επιδεικνύεται η θεωρημένη βεβαίωση της αντιπροσωπείας ή του διανομέα.

4.Τέλος, επισημαίνεται ότι μετά τις 18-10-2021 στα οχήματα των κατηγοριών Μ1 και Ν1 η διάταξη σύνδεσης πρέπει να αποσπάται, όταν κατά την κυκλοφορία τους δεν προσαρτάται σε αυτά ρυμουλκούμενο όχημα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπερ. (δδ) της περ. (στ) της παρ. 2 του άρθρου 5 της (β) σχετικής υπουργικής απόφασης.»